CONE BOOK  |  KAYOCONE

コーン?

photo | KAYOCONE

photo | KAYOCONE

三角コーン。

よく、工事現場で見かける・・・

photo | KAYOCONE

安全第一のあいつ。

photo | KAYOCONE

運ばれて。

photo | KAYOCONE

置いておかれて。

photo | KAYOCONE

忘れられて。

photo | KAYOCONE

でも、あなたたちを見守ってる。

photo | KAYOCONE